۵:۰۰ ق.ظ ۱۳۹۵-۰۵-۲۵

قسمت دوم

رادیو طنزیم:بیانیه ارزشهایی که کم نمی شوند!!

بیانیه ارزشهایی که کم نمی شوند!!
در قسمت دوم رادیو طنزیم...
رادیو طنزیم را یکشنبه ها با هندزفیری گوش کنید!!

بیانیه ارزشهایی که کم نمی شوند!!
در قسمت دوم رادیو طنزیم…
رادیو طنزیم را یکشنبه ها با هندزفیری گوش کنید!!