دروغ بیکاری کارگران ایرانی و کارکردن چینی ها

۵:۰۴ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۰-۱۴

دولت پرکار!

دروغ بزرگ بیکاری

قطعا دروغ است اینکه ما بیکار داریم
دنبال یک شغلیم پس ما کار داریم!