۹:۱۲ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۶-۰۵

شعر طنز

رعیت و کدخدا

بود در یک مکان نامعلوم
که نگویم از آن نشانی را
کدخدایی حریص و مردمخوار
ول نمی کرد شغل خانی را

۸:۴۴ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۵-۲۹

شعر طنز

جهانگیری: دولت به تمام وعده هایش عمل کرد

آنکه با وعده‌های صدروزه
نیمی از خلق را مچل کرده
داده هرچند وعده‌های زیاد
به تمامش ولی عمل کرده!!

۱:۱۷ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۵-۱۹

شعر طنز

بیش ازحد

دهان منتقد، در دوره‌ی تو بوسه باران شد
محبت کن به این افراد بی پروا، نه تا این حد

تورم را رساندی صفر، رشد اقتصادی صد
بکش پایین نه تا آنجا، ببر بالا نه تا این حد

۶:۳۱ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۱-۲۱

به من این بار اعتماد کنید!

خدمات انتخاباتی!

صد که نه... در دو روز اول کار
این تورم مهار خواهم کرد

۴:۱۱ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۹-۲۸

شعر طنز

دو کاج

داخل فردو در پسابرجام
اتفاقی، دو کاج روییدند

سالیان دراز، مردم ما
ثمر این دو را نمی دیدند