۱:۴۹ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۴-۱۰

نگاهی بر تعریف حقوق بشر امریکایی

حق کلا واس ماست

بشر: با فتحه ی ابتدایی. جمعی محدود که انسان تلقی شده و باقی افراد خارج از آن و فاقد انسانیت اند. غالبا رنگ سفید تا برنزه همراه رنگ چشم در طیف های آبی و سبز دارند.

۱:۲۸ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۵-۲۵

زنگ انشا

شربت خنک!

بابایم بعد این قضیه چند وقتی خانه نبود و مادرم می گفت که بابا رفته است شربت خنک بخورد. هر چه پرسیدم چرا خب شربت خنک را نمی آورد تا با هم بخوریم، مادرم چیزی نگفت. عجب بابای تک خوری داریم ما!!!