۱۲:۲۵ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۶-۱۲

شعر طنز

رجز خوانی یک آبادانی برای وزیر دفاع آمریکا

در غبار و ریزگرد و خاک سالم مانده ام
من رییس مرکز (( در خاک سالم مانی)) ام!!!

راست می گویی بیا با ما بجنگ ای گاو مغز!
تا کنم آن کله ات را آخور کهدانی ام

۱:۱۱ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۶-۰۸

شعر طنز

ازدواج آسان نشد

هیچ کس فکر جوانان نیست ، هی وعده ، وعید
گوییا تسهیل امر یک مسلمان مشکل است

دولت تدبیر هم می گفت آسان می شود...
ازدواج آسان نشد اصلا، کماکان مشکل است

۴:۴۲ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۳-۱۰

شعر طنز

دولت پیر مردان

بردی تو گازم به یغما، ای ترک غارتگر من
دیدی چه آورده کرسنت، با زنگنه بر سر من؟

هی لوله لوله به لوله، گاز وطن شد گلوله
گفتی: همه جای پول کرسنت ننگ آور من