۳:۵۱ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۱۳

سقوط دلال و دلار

۳:۵۳ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۱۱

آرایش جنگی دولت!

فرزندت کجاست

۱:۵۲ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۶-۰۸

فرزندم ایناهاش

۸:۳۳ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۴-۳۰

ارز جهانگیری