منتخب التواريخ اسحاقي

۲:۵۰ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۲-۱۴

منتخب التواریخ اسحاقی

۷۵۰۰ نوزاد معتاد در سال

۱۰:۰۲ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۲-۰۸

۷۵۰۰ نوزاد معتاد در سال

۱۱:۵۶ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۲-۰۷

چت استریپ کودانه

واردات كود انساني

۱۰:۱۰ ق.ظ ۱۳۹۶-۱۲-۰۶

مي توان به وعده ها عمل كرد، شايد يك روزه!

تنها فرصت عمل به وعده ها

اصلا شاید خود رئیس جمهور بعدا تعداد توالت های عمومی و خصوصی افتتاح شده رو جز مشاغل ایجاد شده به حساب بیاره و نه تنها ۹۵۰هزار شغل در سال رو ایجاد کنه بلکه در نهایت شگفتی ۸۰ میلیون شغل رو یک جا تهیه کنه!