۱:۴۳ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۱۳

شوخی با نویسندگان و اسم کتابهاشان

چنین کردند بزرگان

آلبر کامو: او متولد آبادان است؛ او به آلبر عامو یا عامو آلبر معروف بود، اما پس از سفرش به فرانسه برای آنکه خیلی «بیگانه » نباشد نامش را به کامو تغییر داد؛ از او چند برگه ترجمه لغت از آبادانی به فرانسوی به جا مانده است.