موبایل جایگزین کتاب

۱۰:۵۵ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۲-۲۱

نمایشگاه کتاب

بسم الله النور

گویم مرا ورق زن
گوشی دهی نشانم

تنها در امتحانات
افتاده ای به جانم

گشت ارشاد

۱۱:۲۷ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۲-۰۹

فیلم اتفاقی از حمله اتفاقی در یک اتفاق

بانوی مصنوعی و پو

ناگهان ماموری آمد تا دهد بیهوده گیر
گفتمش مویی که دارم خواهرم مصنوعی است

فیلترینگ تلگرام

۲:۰۸ ب.ظ 

تلگرام از دسترس خارج شد؟!

سخنی با پاول عزیز!

پاول داغون شدم عشقم پریده
خودت و هی نزن به بی خیالی

۱۰:۲۶ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۲-۰۸

نقیضه‌ای بر شعر آقای فاضل نظری

کشور قم

شوخی نه از رسانه، نه مردم شروع شد
از حوزه های علمیه‌ی قم شروع شد

گفتا عزیزی از روسا مستقل شویم
کشور شویم و کشور دوم شروع شد

مرگ و میر تهرانی ها

۱۱:۵۱ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۲-۰۵

دلایل مرگ میر در تهران

باید مُرد!!!

فرقی نکند که گردنت هست کلفت
یا پوستِ روی استخوان باید مرد

با پای پیاده گز کنی از سرفقر
یا پشت اتل های گران،باید مرد

یا لای پرقو وسط تخت روان...