۱۰:۵۲ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۸-۲۵

شعر طنز

چه فرمان سلمان، چه توقیف کیهان!

یمن از روزنامه موشک ساخت

نام آن روزنامه کیهان است

پس برایش دو روز کافی نیست

مستحق سه سال زندان است

۱۱:۲۳ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۸-۲۱

شعر طنز

نوبل صلح ملک سلمان

دشمنان چشم ندارند ببینند چنین
شیخ خوش طینت ما لکچری و مامان است
سازمان ملل اما زده توی پرشان
گفته پشت سر شیخ اینهمه گپ بهتان است

۱۱:۴۳ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۸-۱۷

شعر طنز

بانکداری فوق اسلامی

هست مقدار وام، فوق نیاز
عاری از سود و دیرکرد و فلان

الغرض کرده بانک ایرانی
سختی ازدواج را آسان

۴:۳۷ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۸-۱۶

شعر طنز

دودکش!

دکتر اشاره‌ای به ضررهای دود کرد
عمری به دکتراش پریدی چه فایده

رد شد شبی نگار قدیمی ولی فضا
چون مه گرفته بود ندیدی چه فایده

۱۰:۲۱ ق.ظ 

شعر طنز

سرطانِ سعودی!

از شیخ سقوطی چه توان گفت به جز هجو
این غده ی بدخیم شبیه سرطان است

از استِ ت ِ تِرس لکنت ناجور گرفتی
بی شک همه اش زیر سر داعشیان است

Unknown link.