۱۲:۲۱ ق.ظ ۱۳۹۵-۰۵-۱۹

شعر طنز

“من یار نیمه راهم…”

هر روز یک گشایش، با گفتگو و سازش
هی پاره گشته ام چون، روبان افتتاحم!

۴:۱۱ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۵-۱۴

شعر طنز

میوه امید(اجتماعی)

پیش ازین بود اگر قوت شما نان و نمک
تازگی مرغ و فسنجان شده می بینی که

۴:۰۳ ب.ظ 

شعر طنز

میوه تدبیر(سیاسی)

عزت و توسعه آورده فراوان، برجام
شلغم آباد چو تهران شده می بینی که!

۱۲:۳۷ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۵-۱۰

شعر طنز/

فیش دارو

خوشحال و شاد و خندانم
قدر فیشامو می دانم
خوب می خورم من
خوب می برم من
خوب می چاپم از
بیت المال

۳:۳۹ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۴-۳۰

شعر طنز/

دکترا! کاری بکن، برجام درمانی بس است

گفت روحانی: عمل باید! سخنرانی بس است
یک نفر فریاد زد: آقااای روحانی ! بس است
بارها از خطه ی سمنان، رَکَبها خورده ایم
اعتماد ما بر این رندان سمنانی بس است

Unknown link.