telegram

۹:۵۷ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۲-۲۳

شعر طنز

وعده صد من یه غاز

در پی رای است به هر ضرب و زور
از در و همسایه و فامیل دور
کرده حساب همه حتی قبور
از قبل شام و بساط سرور
همره اسباب ایاب و ذهاب
انتخب ینتخب انتخاب

۹:۱۷ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۲-۲۱

شعر طنز

یادم نیست!

برای کاهش بیکاری و گرانی ها
نداده ام به کسی من نوید،یادم نیست

مپرس دیگر از آن وام های میلیاردی
چرا شده است دکل ناپدید؟ یادم نیست

۴:۱۴ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۲-۱۹

شعر طنز

احساس تکلیف

من صرف می کنم همه افعال سخت را
مقصود و قاصدات و مقاصید و اقتصاد

توهین نمی کنم ولی از اسب خرترست
هر یابویی که رای به این کمترین نداد

۱۰:۰۵ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۲-۰۸

شعر طنز

وعده سرخرمن

ای که با وعده ی صد روزه به بار آمده ای
بار دیگر تو بگو بهر چه کار آمده ای؟؟؟

گوجه از کنترل خوب تو شد هفت هزار
بهر افزایش سبزی و خیار آمده ای

۱۱:۰۷ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۲-۰۱

شعر طنز

باب افتتاح

دولت من دولت تدبیر من
خورده ته دیگ تو کفگیر من
وضع چنین نیست که تقصیر من
مانده کلید همه چی زیر من