۶:۱۵ ب.ظ ۱۳۹۵-۱۰-۰۵

بداهه سرایی شاعران راه راه

منشور حقوق شهروندی

ای هموطنم که سربلندی! با حق خودت تو چندچندی؟
کردیم برات رونمایی، #منشور_حقوق_شهروندی

۴:۱۱ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۹-۲۸

شعر طنز

دو کاج

داخل فردو در پسابرجام
اتفاقی، دو کاج روییدند

سالیان دراز، مردم ما
ثمر این دو را نمی دیدند

۳:۳۱ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۹-۲۶

شعر طنز

اعتراف نامه

من که نزد کدخدا عرض ارادت داشتم
کی به این وضعیت بغرنج عادت داشتم

چندسالی با امید رفع هر تحریم سخت
بهر هم صحبت شدن با او سعادت داشتم۱۲:۵۶ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۹-۲۰

شعر طنز/ بداهه سرایی شاعران راه راه:

تشت رسوایی

تشت رسوایی برجام چو از بام افتاد
از کف شاهد و ساقی دو سه تا جام افتاد!
قلب سیمانی و تحریم مجدد، این‌ها
اتفاقی‌ست که در سایه‌ی برجام افتاد

۱۲:۱۹ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۹-۱۷

شعر طنز

دوران تاریخی

برای عاشقی معشوقه ای پر عشوه پیدا شد
ولی زلفش کمی بیرون زد و من باحیا ماندم