۴:۰۳ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۵-۱۴

شعر طنز

میوه تدبیر(سیاسی)

عزت و توسعه آورده فراوان، برجام
شلغم آباد چو تهران شده می بینی که!

۱۲:۳۷ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۵-۱۰

شعر طنز/

فیش دارو

خوشحال و شاد و خندانم
قدر فیشامو می دانم
خوب می خورم من
خوب می برم من
خوب می چاپم از
بیت المال

۳:۳۹ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۴-۳۰

شعر طنز/

دکترا! کاری بکن، برجام درمانی بس است

گفت روحانی: عمل باید! سخنرانی بس است
یک نفر فریاد زد: آقااای روحانی ! بس است
بارها از خطه ی سمنان، رَکَبها خورده ایم
اعتماد ما بر این رندان سمنانی بس است

۱:۲۶ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۴-۲۸

شعر طنز/

بلکه از گنده لات، گُنده‌تریم نگران حقوق این بشریم!

از زمین و زمان طلب‌کاریم
هر زمان جنگ نیست، بی‌کاریم
حرفه‌ای توی کشت و کشتاریم
صنعت بمب هسته‌ای داریم

۱۲:۱۵ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۴-۲۳

شعرطنز

شلم شوربای روزگار

"شراب و عیش نهان چیست؟ کار بی بنیاد"
خدا کند بشود جشن مختلط آزاد!

اگر که مجمع تشخیص هم اجازه دهد
ولی چه سود مجوز نمی دهد ارشاد!!