۱:۳۵ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۷-۱۰

فقط بچسب به لبخند کدخدا و بخند!

به ریشه کن شدن اعتیاد فکر نکن
از ازدواج گذشتیم ما، فدای سرت
به رشد شاخص فقر و فساد فکر نکن
شما بخواب شب آرام مثل تازه عروس

۵:۱۰ ق.ظ ۱۳۹۵-۰۷-۰۸

شعر طنز

به جز نمایشگاه

دارد اینجا عجیب برکت ها
سرگرفته چقدر وصلت ها

۹:۲۵ ق.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۲۵

به جز نمایشگاه

این مکان نان و آب هم دارد
بوفه هایش کباب هم دارد

بازدیدش ثواب هم دارد
احتمالاً کتاب هم دارد

۵:۰۹ ق.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۲۳

شعر طنز

موسم کتاب

می نشینند بر لب جو ها
عاشقانه کتاب می خوانند

بابک و لاله، سوسن و هرمز
بک گراند سیاه با گل رز!

۳:۲۷ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۲۰

شعر طنز

دو کتاب

تو که رو دست ناشر باد کردی
تو که تجدید چاپت مثه رویا س

واسه ما شاخ بازی در میاری؟!
بِدم اجرا کنن روت یه هولوکاس