۱۲:۴۷ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۴-۱۲

شعر طنز

امان از این پیامکای تبلیغاتی

يادش بخیر اون روزا که به گوشیامون
بعد دو هفته دوستمون اگر برامون
پیامک "سلام چطوری" می فرستاد
از خوشحالی می پریدیم و می شدیم شاد
شیرجه تو گوشی می زدیم، شنا می کردیم
زنگ پیامک میومد صفا می کردیم

۴:۵۴ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۴-۰۳

شعر طنز/

خوشا به حالت مدیر دولت/ سلام ملت به روح عمت!

خوشابه حالت مدیر دولت
صاحب مال و شکوه و صولت

فیش حقوقت گشته نجومی
تصویر آن هم گشته عمومی

در فیش ما نیست جز تنگدستی
خوشابه حالت که آدم (ه)ستی

۴:۲۳ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۳-۰۲

شعر طنز

چیستی فرق ضاله بابیّت و بهایئت

سوال از شیخ محمود شبستری در ریشه و چیستی فرق ضاله بابیّت و بهایئت

۲:۵۴ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۲-۲۲

شعر طنز

هم‌چنان می‌گردیم

به سراغ من اگر می آیید
در نمایشگاهم
در نمایشگاه جاهایی است
که نهانخانه ی عقل بشری نیز در آن حیران است

۲:۱۳ ب.ظ 

یک مثنوی طولانی و خواندنی

چت بهشتی

به جای دوتّا دس دوتا بال داره
ادا فرشته هارو در میاره

توی بهشت هرجا صفه یا ایسته
توی صف فرشته ها وامیسته!