۱۲:۱۵ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۴-۲۳

شعرطنز

شلم شوربای روزگار

"شراب و عیش نهان چیست؟ کار بی بنیاد"
خدا کند بشود جشن مختلط آزاد!

اگر که مجمع تشخیص هم اجازه دهد
ولی چه سود مجوز نمی دهد ارشاد!!

۵:۰۲ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۴-۲۲

شعر طنز/

بخوره توی سرت/اون حقوق بشرت!

مونده هر جا اثرت
اثرات خطرت...
خطرات و ضررت
آره جون مادرت
بخوره توی سرت
اون حقوق بشرت

۱۲:۴۷ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۴-۱۲

شعر طنز

امان از این پیامکای تبلیغاتی

يادش بخیر اون روزا که به گوشیامون
بعد دو هفته دوستمون اگر برامون
پیامک "سلام چطوری" می فرستاد
از خوشحالی می پریدیم و می شدیم شاد
شیرجه تو گوشی می زدیم، شنا می کردیم
زنگ پیامک میومد صفا می کردیم

۴:۵۴ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۴-۰۳

شعر طنز/

خوشا به حالت مدیر دولت/ سلام ملت به روح عمت!

خوشابه حالت مدیر دولت
صاحب مال و شکوه و صولت

فیش حقوقت گشته نجومی
تصویر آن هم گشته عمومی

در فیش ما نیست جز تنگدستی
خوشابه حالت که آدم (ه)ستی

۴:۲۳ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۳-۰۲

شعر طنز

چیستی فرق ضاله بابیّت و بهایئت

سوال از شیخ محمود شبستری در ریشه و چیستی فرق ضاله بابیّت و بهایئت