telegram

۱۲:۴۳ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۸-۱۲

شعر طنز

تلگرام

در نبود صف برای شیرهای دولتی
غیبت همسایه را کردن تلگرامی شده

زورگیر کوچه‌مان چندی نیامد در محل
کشف شد آن مرد مردافکن تلگرامی شده

۶:۳۷ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۸-۱۰

مهر برجام

بسی خنده سوغات بردیم ما
به سوی «هِلو»ها و «ولکام»ها
چنان بهر برجام می‌تاختیم
که گویی پیِ گور بهرام‌ها

۱:۳۵ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۷-۱۰

فقط بچسب به لبخند کدخدا و بخند!

به ریشه کن شدن اعتیاد فکر نکن
از ازدواج گذشتیم ما، فدای سرت
به رشد شاخص فقر و فساد فکر نکن
شما بخواب شب آرام مثل تازه عروس

۵:۱۰ ق.ظ ۱۳۹۵-۰۷-۰۸

شعر طنز

به جز نمایشگاه

دارد اینجا عجیب برکت ها
سرگرفته چقدر وصلت ها

۹:۲۵ ق.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۲۵

به جز نمایشگاه

این مکان نان و آب هم دارد
بوفه هایش کباب هم دارد

بازدیدش ثواب هم دارد
احتمالاً کتاب هم دارد