۹:۳۸ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۱۴

حداقل توی زندان میتونم نماز بخونم

قبله دربار

صدای سر و صدا که بلند می‌شود مأمورین گارد ویژه سلطنتی می‌آیند دستگیرش کنند که یکدفعه شاه وارد میشود. از دست مأمورین فرار کرده و خودش را به زور به شاه می‌رساند و با گریه و ناله می‌گوید: «اعلی حضرت اینا میخوان منو ببرن زندان فقط به این خاطر که پرسیدم قبله از کدوم وره. آخه مگه این جرمه؟»

۱۱:۵۷ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۱۳

زنگ تاریخ

کی موز منو برداشت؟

قرار بود آمریکایی‌ها محمدرضا را به جای پدرش به عنوان شاه بر تخت سلطنت بنشانند، همان‌طور که ایرانی جماعت نشستن روی صندلی توالت فرنگی را بلد‌ نبود، او هم نشستن روی صندلی شاهی را بلد‌ نبود

یک سبد پر از موز بیاورید

۱۱:۴۹ ق.ظ 

زنگ اجتماعی

موزه! موز!

نقش مردم در عرصه‌های سیاسی پیش از انقلاب، در حد برداشتن موز هم نبود، یعنی راستش را بخواهید اصلا موز نبود که بخواهند بردارند، دست که می‌انداختند نهایتا یک خیار چمبری، کمبزه ای، شلغمی، چیزی دستگیرشان میشد

ترامپ دلقک

۱۱:۲۶ ق.ظ 

زنگ ادبیات

در پی بدعهدی و دبه درآوردنی!

نق میزنی هی به ما، میکنی بلوا بپا
تو دس اسرائیله گوش درازت چرا؟

۱۰:۵۹ ق.ظ 

اعتراضات انقلابی در سیره ی علما...

حاجی اینا رو ول کن، باید هدفت پاک باشه

گفتیم اون حاج آقا مُفَتِّحه که الان داشت علیه شاه سخنرانی میکرد! نه تنها ساواکی نیست که از سردمدارای مخالفین شاهه. منتها میگه اگه دارید برا اسلام مبارزه میکنید راهش خراب‌کاری نیست.