telegram

خاطرات وزیر راه از اتریش،

به همراه

مصاحبه جنجالی و منتشر نشده وزیر راه

فقط در رادیو طنزیم این هفته

رادیو طنزیم را با صدای بلند بشنوید!