نیکسون

۱۲:۰۸ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۱۷

در حقیقت روز دانشجو

آخجون نیکسون!

دانشجویان از ماجرا مطلع شده و با خوشحالی برای آمریکا سینه‌چاک کرده‌اند که در این بین، سربازان خوشحالی دانشجویان را میبینند و به جمع دانشجویان میپیوندند اما در میان تیرهوایی زدن از روی خوشحالی، چند تیر زمینی میشود و سه نفر میمیرند

۵:۱۴ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۱۵

سایه مرگ

۱۰:۱۶ ق.ظ 

راه راه ۶۷

۹:۵۳ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۱۳

راه راه ۶۶

گنبد آهنین اسراییل

۲:۲۷ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۰۹

جزئیات یک زندگی سگی

پسرم خفه شو

خودم را در بغل پدر دیدم که با جیغ و داد به سمت پناهگاه می‌دود. حالا که فکر می‌کنم صدای جیغ پدر از صدای موشک‌ها هم ترسناک‌تر است. اوه اوه فردا صبح باز باید تشک‌هایمان را بشوییم.