۱۲:۵۶ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۳۰

اظهارات قاچاقچی ها در مورد قتل خاشاقچی

پاش لیزخورد، چهارتیکه شد!

سرکنسولگری عربستان سعودی در ترکیه گفت: ایشان پای میز صبحانه در هنگام جویدن لقمه مرد. به این شکل که لقمه در گلویش پرید و هر چه کوفتیمش افاقه نکرد و جان تسلیم کرد

۱:۰۸ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۲۴

راه راه ۵۷

۹:۰۷ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۱۸

دلقک بازی

۱:۴۷ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۶-۰۵

تا دیده فعل او را کف کرده است شیطان

تقوای آمریکایی

بر جام خنده هاشان افتاده بس ترک، حیف
تضمین نبود حرف همتای آمریکایی