حذف شجریان

۱۱:۴۴ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۶-۱۶

تابستان خود را چگونه گذراندید؟!

با نفرین شجریان!

از آنجا که دست بالای دست بسیار است شکم‌ درد بالاخره کار خودش را می‌کرد و تا ساعتی مانع خوردن ما می‌شد، البته فقط تا ساعتی.

۵:۰۹ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۳-۱۹

گزارش فرشته چپ

روزه داری آقای ته دیگ

کریما؛ این بنده ات برای دوری از گناه از صبح تا شب در صف نان بربری ریاضتی را تحمل میکند که اگر بخواهد هم، فرصت گناه پیدا نمیکند و این یعنی سختی دادن به خود، که برجسته ترین عرفا نیز طاقت آن را ندارند.