۱۰:۱۶ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۰۳

مرور خبرها در هفته ای که گذشت

روایت هفته

زین پس تو نباید غم فردا بخوری

باید فقط از قیمت خود جا بخوری

این قیمت بالای تو یعنی حالا

وقتش شده است تا تو ما را بخوری!

۹:۱۱ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۰۲

راه راه ۷۶

۱۰:۳۱ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۲۷

روایت هفته

صاحب‌نظر علوم استثنایی

استاد نظر دادن برق آسایی

دارد دو‌سه تا تخصص شاذ، هه هه:

"هف‌تپه و اعتیاد و خارج‌زایی"

۱۱:۰۸ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۱۸

پیش به سوی نابودی!

۱۰:۲۷ ق.ظ 

رقص شمشیر