۹:۳۵ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۲-۲۷

شصت و چند ثانیه ۲۷ اردیبهشت

برنامک اخبار شصت و چند ثانیه، به مرور سریع اخبار مهم روز گذشته می پردازد

۹:۰۰ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۲-۲۶

شصت و چند ثانیه ۲۶ اردیبهشت

برنامک اخبار شصت و چند ثانیه، به مرور سریع اخبار مهم روز گذشته می پردازد