۳:۵۲ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۱۴

قلم ما، اسلحه ما

مقنعه کشون

۱۰:۵۷ ق.ظ ۱۳۹۶-۱۲-۰۴

چطور دوست می شدیم

مقنعه کشون

برابر عمل انجام شده قرارگرفتم. در ‏یک آن و برای اینکه لطفش را جبران کنم، افتادم دنبالش. اون بدو من بدو اون بدو من بدووووو تا ‏رسیدیم به در آهنی ای که وسط راهروی مدرسه بود.

۱۰:۰۲ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۸-۲۲

اخراج یک مدیر مدرسه به دلیل تنبیه

تنبیه مدیر

۵:۳۱ ب.ظ ۱۳۹۵-۱۱-۰۴

شماره چهارم نیمکت راه راه

۸:۴۰ ب.ظ ۱۳۹۵-۱۰-۱۳

شماره سوم نیمکت راه راه