۱۲:۲۹ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۱۰

توئیزر

شغل: رابطه با فامیل

بنابر همين گزارش، طي پنج سالي كه از دولت تدبير و اميد گذشته است هرسال بيش از يك ميليون و چهارصد و شصت و شش هزار و دويست و سي و نُه و نيم شغل در كشور ايجاد شده كه نسبت به همين مدت در دولت قبل، خيلي باحال بوده است.

۲:۴۰ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۰۵

زنگ آزادی

۳:۵۲ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۱۴

قلم ما، اسلحه ما

مقنعه کشون

۱۰:۵۷ ق.ظ ۱۳۹۶-۱۲-۰۴

چطور دوست می شدیم

مقنعه کشون

برابر عمل انجام شده قرارگرفتم. در ‏یک آن و برای اینکه لطفش را جبران کنم، افتادم دنبالش. اون بدو من بدو اون بدو من بدووووو تا ‏رسیدیم به در آهنی ای که وسط راهروی مدرسه بود.

۱۰:۰۲ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۸-۲۲

اخراج یک مدیر مدرسه به دلیل تنبیه

تنبیه مدیر