شهبانو

۱۱:۲۸ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۲۷

اگر انقلاب نمیشد؟!

خلیج همگی!

شاهنشاه که به دست و دلبازی در جهان معروف است بعد از عروس کردن بحرین اینبار خلیج فارس را هم شوهر داد و به خلیج همگی! نامگذاری کرد. دلیل این نامگذاری افزایش روابط دوستانه با همسایگان معرفی شد.

۱۰:۴۱ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۲۳

راه راه ۷۸

۹:۵۹ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۰۹

راه راه ۷۷

۹:۱۱ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۰۲

راه راه ۷۶

۱۰:۱۶ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۲۵

راه راه ۷۵