۹:۰۸ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۶-۲۹

آزادراه ۱۱

۹:۰۴ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۶-۲۸

راه راه وطن امروز ۱۴

۹:۲۶ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۶-۲۲

آزاد راه ۱۰

۱۱:۴۲ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۶-۲۱

راه راه وطن امروز ۱۳

۱۲:۲۸ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۶-۱۶

آزادراه ۹