۱:۰۳ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۰۲

تکانه‌های فرهنگی

ترس و هیجان صعود و نزول زر و سیم، بر اهالی این بلاد کفایت است، همان بِه که مکانی بر جشن و سرور و شادی و پایکوبی بنا نهیم، تا همزمان که هزینه‌ها باآنها می‌شود، در مکانی فرهنگی و هنری، همراه با ابدانشان، رشد فرهنگی نیز تکانی میخورد.

۱۰:۰۶ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۹-۲۸

اندر مصائب هندوانه بودن

کاش نارگیل بودم

اصولاً یک «شما مسلمان نیستید» خاصی در دانه هايش موج می زند، جوری که آدم فکر می کند هندوانه بزرگترین آرزویش این است که کاش نارگیل بود.