۱۰:۴۵ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۹-۱۶

به مناسبت روز دانشجو

فرهنگ لغت دانشگاه فرهنگیان

سامانه مروارید: سایتی لوس که نمرات مروارید گون دانشجویان را همچون صدف در دلش نگه میدارد و صاحب نمره را هم محرم نمی داند.