۹:۰۸ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۶-۲۹

آزادراه ۱۱

۹:۲۶ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۶-۲۲

آزاد راه ۱۰

۱۲:۲۸ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۶-۱۶

آزادراه ۹

۱۰:۲۶ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۶-۰۸

آزادراه ۸

۱۲:۲۵ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۶-۰۲

آزاد راه ۷