۱۱:۰۶ ب.ظ ۱۳۹۶-۱۰-۲۹

به مناسبت مدیرکل شدن خواهرزاده وزیر راه در شرکت هما

معرفی تیپهای شخصیتی آشنا جو و آشنا طلب

به جای عبارت «وقت اداری تمام شده» میگویند «آشنا داری!؟» اگر پاسخ به این سوال مثبت باشد خود به خود تمام قوانین و موانع موجود حذف خواهد شد.

۳:۵۵ ب.ظ ۱۳۹۵-۱۱-۱۵

چگونه به هر قیمتی تجملاتی باشیم؟

آبروداری به سبک نوین

خیلی خوب بود مراسم، چشم های زن برادرم داشت از حدقه در می اومد، من واقعا به داشتن مردی مثل تو افتخار میکنم...