مقابله با نغز برجام

۱۲:۱۷ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۳-۰۴

اقدام دندان شکن

هماهنگ بزنیم به تحریم

ایران این اشخاص را از طریق ابزاری چون FATF و... تحریم نماید. بنابراین مهمترین ابزار آنها یعنی سلاح تحریم، در دست ماها مي‏ افتد.

۱۲:۴۱ ب.ظ ۱۳۹۵-۰۶-۲۸

هیچ چیز برجام رو نقض نمی کنه

اتفاقی بوده و این نقض آتش بس محسوب نمی شه!