۱۱:۳۹ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۰۷

حكايت رئيسعلي دلواري و هشتك وي براي هر جانداري

دیونامه یلخی

گفت زنان را گویید لچک بر سر چوب کنند و بر پست برق ایستند هشتگ چهارشنبه های بی رنگ. گفتند برق را تازه ادیسون نامی کشف نموده و دیر باشد تا پست کند بیاید.

رییس علی دلواری

۶:۴۸ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۶-۱۳

درباره رییسعلی دلواری و آسفالت شدن انگلیس

دیونامه یلخی

گفتند پس خروج این متجاوزین از خاک را چه چاره کنیم؟ گفت: کمپین راه می اندازیم. کمپین هشتگ نه به جنگ. هشتگ نه به گوشت خواری. هشتنگ نه به پلاستیک