دنشجویی

۱۱:۳۸ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۱۶

رتق و فتق امور جاری دانشگاه

لوقاط دانشجویی

آبدارچی: وسط پخش چای و شیرینی برای اساتید و کارکنان، به رتق و فتق امور جاری دانشگاه میپردازد، دستش برسد دوتا پسگردنی هم حواله دانشجوی بخت برگشته میکند!

۴:۰۲ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۱۲

توئیزر 59

نوشابه برای قصاب عزیز

وي بااشاره به حمايت اروپا از داعش، طالبان، پ. ك. ك. و ساير گروههاي اين شكلي، از دعوت سران اين گروهها به فرانسه يادكرده، افزود: ما نبايد گروههايي را كه درخواستهايشان را به شكلي ديگر مطرح مي‏كنند، تروريست بدانيم.