۱۱:۳۷ ق.ظ ۱۳۹۶-۱۰-۰۳

این هنر مثل اون هنر نیست؛ دختر زیر قیمت منطقه و ارز ما طول مناسبی ندارد

توئیزر ۲۲

فروش گاز به ترکیه، مثل "شوهر دادن دختر به پسر ‏پادشاه" است و مشتری برای گازمان نداریم و باید بقیه دخترها [منظورشان منابع گاز و نفت و اينها] را به ‏قیمت ارزان شوهر دهیم وگرنه می ترشند‎!‎‏

۱۰:۲۶ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۹-۰۸

“الف” از “ب” گاز گرفت!

با توجه به حجم بالای تقاضا از سوی مجامع  دانشگاهي و بنگاه­های اقتصادی، جهت آشنایی با این نوع قراردادها، تصمیم به انتشار متن آن گرفتیم! باشد که ماهم سهم کوچکی در کمکهای بشر دوستانه وزارت نفت به دولتهای رنج دیده غربی داشته باشیم!

۴:۴۲ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۳-۱۰

شعر طنز

دولت پیر مردان

بردی تو گازم به یغما، ای ترک غارتگر من
دیدی چه آورده کرسنت، با زنگنه بر سر من؟

هی لوله لوله به لوله، گاز وطن شد گلوله
گفتی: همه جای پول کرسنت ننگ آور من