۱۱:۰۹ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۱۷

اجاره خونه

۱۰:۲۷ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۱۰

سگ شیرده

۱۲:۴۹ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۱۵

شترِ آل سعود

۶:۰۸ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۲-۰۶

ذكر جعبه الآمال السعودي وَقَعَ في القوطي

گاوچران گاودوش!

در مقامات به آن غایت رسید که صبح گاه تهدید می نمود و عندالغروب غلط کردم می فرمود که للانسان دهانٌ اذا اوپِنَه گل بگیرند فکش را.
گویند چون ایران داعش را ترکاند و بر وادی فقدان نشاند بانگ برآورد که من بودم و جمله جهان کف و سوت نمودند که نعم و ارواح پدرش را چنان خنده در گرفت که ساعتی از غم پس انداز این ولد ناخلف فارغ آمد و شهد حماقت در دهانش فائق آمد و گفت ای در روح پدرت!