۱۰:۱۲ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۱۱

راه راه ۷۳

۱۱:۱۰ ق.ظ ۱۳۹۶-۱۰-۲۰

هشت بحرانی که اغتشاشگران با آن رو به رو بودند

عبور از بخران!

چنج کردن زمان بر است؛ یعنی ریژیم عوض کردن یک سلفی نیست که یه هوویی صورت بگیرد. یا google home نیست که گفته شود: اوکی گوگل.چنج د رژیم و به اندازه یک آروغ زدن فقط زمان ببرد .

ابابیل بصیرت علیه فتنه جهالت

۱۲:۰۹ ق.ظ ۱۳۹۶-۱۰-۰۹

حضور انقلابی مردم در نهم دی و از بین رفتن فتنه

ابابیل بصیرت علیه فتنه جهالت

ما پینوکیو شماریم

۱۲:۰۷ ق.ظ 

در حکایت فتنه 88 و چند پینوکیوی گول خورده

ما پینوکیو شماریم!

جلبکهای وتن پرست

۱۲:۰۵ ق.ظ 

جلبکهایی که ادای وطن پرستی در می آوردند و در می آورند

جلبکهای وتن پرست!