رمزگشایی صحبت ظریف؛ #جواد_ظریف
آزمون ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری

نظر به لزوم داشتن سواد، توانایی و شعور کافی برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری، به ۲ سوال زیر جواب دهید.
۱- این جمله از کیست و کجا گفته شده است: آمریکا با یک بمبش می‌تواند کل سیستم دفاعی ما را از کار بیندازد.
الف- عمو پورنگ در سریال کلبه عمو پورنگ
ب- داریوش ارجمند در سریال ستایش ۲
ج- محمد جواد ظریف در دانشگاه
د- دلدل در سریال مختارنامه
۲- جای خالی را پر کنید
ظریف: آمریکا با یک ….. می تواند ….. را از کار بیندازد.
الف- اسبش – سواره نظام جومونگ
ب- چخه – مغز دوستانش
ج- واکسن – کرونا
د- بمبش – سیستم دفاعی ایران

ثبت ديدگاه