درباره جنگ داخلی صهیونیست‌ها
آن‌وری خفه شو

راه راه: بر سر شهرهای اسرائیل
خارج از غزه گنبدی بستند
زیر گنبد به جز یهودی ها
عده ای اهل اتیوپی هستند

غزه با آنهمه گرفتاری
موشک کوچکی سویش ول داد
یک طرف، گنبدش به خود لرزید
خم شد و رو به آنطرف افتاد

آن ور گنبد این طرف را گفت
گنبدت گشته آبکش بدبخت
این وری گفت :آن وری خفه شو.
جنگ مابینشان سپس شد سخت

پرچم چرت و پرت اسراییل
توی دعوای داخلی میسوخت
غزه هم درکنار میخندید
BBC هم دوباره لب می دوخت

شوکه شد نیمه شب نتانیابو
گفت :این اتفاق ممکن نیست
یک نفر هم روانه شد آنجا
تا ببیند دلیل دعوا چیست

دید آنجا که عده ای ابله
فکر جفتک به هم زدن هستند
یعنی آن اقتدار واهی را
با لگد تکه تکه بشکستند

ثبت ديدگاه