مشت و مال
چون ترم قدیم بر تنم پیژامه

پس از مدت‌ها امتحانات دانشگاه حضوری شد

.

تموم واحدا رو فوت آبم
توی اَپ هستش آماده جوابم
اگه میشد مجازی شو بگیرید
نه چیزی نیستشا، خستم! بخوابم؟

ابراهیم صفائی

.

امروز کمی فرق کند برنامه
صبحانه زدم نان و پنیر و خامه
حاضر سر امتحان شدم من اما
چون ترم قدیم بر تنم پیژامه

حسن اویسی

.

چه انتقام عظیمی! چه نیشخند جسوری!
نشسته در رخ استاد ما چه حس غروری!
پس از دو سال تقلب، شکست می خورد امروز
سپاه علم مجازی در امتحان حضوری

ابوالقاسم سیفی

.

مرا از سنگ و آهن آفریدند
و چون رستم تهمتن آفریدند
همین که امتحان‌ها شد حضوری
مرا مِن مِن م مِن مَن آفریدند

ابراهیم صفائی

.

منم جوابگوی هر سوال «طناز»
گذشته این دو سال در خیال «طناز»
شد امتحان حضوری و به او رسیدم
به … چهره‌ی زمخت چون شغال «طناز»!!

محمد عظامی

.

ای استاد فرزانه و بردبار
نشاید گذاری مرا در فشار
بیا امتحان مجازی بگیر
تو خشنود باشی و من رستگار

مهنا صادقی

ثبت ديدگاه