رمزگشایی صحبت های نوبخت؛ #کارمند
گونه شناسی کارمندان

راه راه:

 

دسته اول

کارمندان معترض: این گونه بسیار غر غرو و گند دماغ هستند.با یک من عسل هم نمیتوان قورتشان داد.حقوق کم میشود،غر میزنند.حقوق نمی دهند، غر میزنند.حقوقشان به جیب پسر رئیس میرود غر میزنند.

طبق مشاهدات این گونه تا چند سال بیشتر جان سالم به در نمی‌برند و همین روز  هاست پسر عمه داماد مدیر جایشان را پر کند.

 

کارمندان منفعل:

این گونه بسیار خنثی و بی حس هستند.چه حقوق بدهند و چه ندهند. بر و بر نگاه میکنند.در واکنش به مسائل پیرامون یک درجه پایین تر از بز اخوش قرار دارند.

این گونه خیلی در معرض خطر نیستند.مگر اینکه پسردایی همسر رفیق فاب مدیر نیاز فوری به کار داشته باشد.

 

کارمندان متشکر:

این گونه آنقدر ناز و گوگولی هستند که به هلو هم شهرت دارند.بچه های مودبی که ماه به ماه برای دریافت حقوق جلوی در مدیریت صف می‌بندند و تشکر می کنند.

حتی اگر حقوقشان هم دیر برسد تشکر می‌کنند.بعضی از آنها آنقدر تشکر می‌کنند که حال همه را به هم می‌زنند.

این گونه مورد علاقه مدیران بوده و غالبا سر جای خودشان محکم ایستاده اند.,

مگر اینکه پسر همسایه بخواهد آستین بالا بزند و نیاز فوری به کار داشته باشد.

که ایشان به قدری ناز هستند که در این شرایط هم تشکر می کنند.


✅ موشکافی صحبت های معاون رئیس جمهور، محمدباقر نوبخت که گفته بود: کارمندان باید برای دریافت به موقع حقوق از دولت تشکر کنند.

 

ادامه تیترها را از اینجا بخوانید:

ثبت ديدگاه