مافیای گوشت!

گوشت وحشی!

بدون شرح!

اشک برای وطن!

جاسوسی اکبری برای انگلیس

بدون شرح!