باربدکینگ و ساسان فیتنس، گور خود را کندند

همچون قو و سایر جانداران

پس از انتشار این خبر جمعی از کاربران، از نبود یک مشاور بی طرف در رابطه‌ی آنان ابراز ناراحتی کردند، و خواهان مراجعه‌ی جوانان به مشاور در ابتدای آشناییِ خود شدند تا کار به آستین تیشرت جوانان نرسد.

کاندیداشو 23/ حمایت جمعی از زنان

کمال تشکر را داریم

همان جمعی از زنان همچنین از «جناب» آقای همتی به دلیل صحبت درباره مسائل مثلاً مهم زنان با سرعت 5 شانتاژ بر ثانیه بدون هیچ گونه تلاش برای جذب رای، خیلی تشکر کردند؛ خیلی ها!

عنوان