کاندیداشو 15/ بررسی کامل تاریخچه مناظرات و ارائه مدل‌های جدید برای مناظره

مزرعه گل‌های گوشت‌خوار

در این مدل نامزد‌ها به قید قرعه هرکدام باید با توپ به صفحه نمایش حساس به فشاری شوت کنند و صفحه نمایش پس از برخورد با اندازه گیری میزان ضربه و مکان ضربه سوالی به آن‌ها نمایش می‌دهد که نامزدها ۳ دقیقه برای پاسخ دادن به آن فرصت دارند.

کاندیدا شو7/ بررسی انواع و اقسام نامزد‌های ریاست جمهوری بر مبنای پایش انجام شده در سال 1400

چیزشی

این نامزد در نهایت استقلال روکش خود را درآورده و همچون زمان مسئولیت خود همچنان از دو کلمه «چشم حتما» و «هرچه شما بفرمائید» استفاده خواهد کرد.