ابعاد حل‌نشدۀ معمای تعطیلی مدارس

برودت، آلودگی و کرونا چرخ‌های «یک» سه‌‌چرخه‌اند

وی هم‌چنین به ضرورت حفظ چهارستون بدن دانش‌آموزان تأکید ویژه (با قارچ و پنیر) کردند و گفتند: ما که قدیم تو سرما و مریضی می‌رفتیم مدرسه چه شدیم؟ و در این نشانه‌هایی است برای آنان که می‌اندیشند.

برخی از مستکبرین دنیا باید چه مخدری مصرف کنند که آدمی شوند که الان هستند؟

ویکی مواد

شیره‌ای که از گل خشخاش در می‌آید که با چایی یا به‌صورت حبه‌ای سرو می‌شود. در انگلستان بر این باوراند که موجب افزایش عمر است. عوارض ناشی از مصرف نودوپنج سالۀ آن در پیرزنان باعث مشاهدۀ توهمات می‌شود. مثل توهم قو و دلفین!

سوال‌های فقهی افراد درگیرشده در ماجراهای آمریکا

استفتائات مستحدثۀ کنگره

ج) در فرض سوال وظيفه شخص مردد، تا روز تحلیف قصر است و از آن به بعد بايد نمازش را تمام بخواند.

عنوان