راه راه ۲۱۵

فتوکاتور

شعار از دور قشنگه

فتوکاتور

کارت بکشین حله

بابا آب داد
بابا نان داد
بابا زیر شهریه مدرسه کمرش را داد

فتوکاتور

سگ زرد برادر شغاله