خرمشهر از اشغال تا آزادی

شهر، زندگی، آزادی

پس به ظن باطل خویش حیلتی ساخته تا از زمانه بعد از انقلاب اسلامی ایران سوءاستفاده نموده و آوازی سازد و حال که نتوانسته بود بر عقل خود بیفزاید، کمی بر اراضی ملک عراق بیفزاید. پس حاکمیت ایران بر شط‌العرب را بهانه کرده و بیم آن داشت آنچه بر سر شاه ایران آمد، بر فرق سر او نیز آوار شود. پس حمله کرد و ابتدای امر مدعی شد: خرمشهر منّا ( کلیش واس ماس)

خواب بی موقع!

مثل سگ بگریختند...

شعر طنز : هفت بند شاعران راه‌راه

ویرانیِ تو مملکت را بی گمان آباد کرد
آری تو را از بندِ مستکبر خدا آزاد کرد

سیدمهدی موسوی

طرح روز/ د رراه آزاد سازی قدسیم

در راه آزاد سازی قدسیم!
خرمشهر و موصل بهانه است!

آزاد سازی موصل مبارک!

پوستر اختصاصی طنزیم
عنوان