تحلیلی بر چگونگی نشستن یک رئیس جمهور

ووچیچ در پیچ، هیچ یا همه چیز

عزیزان من! وقتی طرف مذاکره کسی باشه که همه چی دستشه! حتی آب خوردنمون خب مسئله کمی فرق میکنه؛ عزیزانم، خوب دقت کنید. آهای دانشجویی که هی ایز تایپینگی! اره، با توام! بسه دیگه صد تا مرگ بر امریکا به زبانهای مختلف نوشتی! میدم دیس کانکتت کننا.

برجام زدگی توسط نشریه اصلاح‌طلب صدا

تئوریزه نمودن ذلت

مصاحبه با رئیس جمهور صربستان

عقلانیت دماغی!

- احسنت!
+ احسنت نمیخوام‌. من وقتی منافع ملتم اقتضا کنه، حاضرم یک ساعت حتی دماغم رو نخارونم. چنان که نخاروندم.
...