۹:۵۶ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۰۳

زخم زبان

۱۱:۱۰ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۱-۲۴

از دقت ابر به زیرش تا زخم پاشیدن به نمک مردم

بررسی عوامل وقوع سیل

تاریخ به احترامش همینطور یه لنگه پا ایستاده و خجالت می‌کشد، بنشیند معلوم است که برای حل مشکل دفعی آب خوردن به کمتر از سیل قانع نمی‌شود!

۲:۳۷ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۱-۱۶

ماهی گیری از آب گل آلود