راهبردهای مدیر موفق در راستای تحقق شعار سال

ما فقط مجری هستیم

ابتدای امر به همسر محترم بفرمایید که تمایل دارید سال تحویل را در معیت خانواده‌ ایشان سپری کنید. از شوق حضور در جوار باجناق و برادرزن‌هایتان بگویید. صبر داشته‌باشید، ربطش را می‌فهمید.
عنوان