شعرکاتور

شاعر قداره بند

شوخی شاعران راه راه با عکس و سوژه های روز را از دست ندهید!

شعرکاتور

شعر تو عکس| بوی جوراب عزت!

شوخی شاعرها با عکس روز

شعر تو عکس | ما ز بالاییم و با پا میرویم

شعرکاتور

شعر تو عکس| هرکی برنده شه، پیروزه!

عکس های روز را با چاشنی شعر و لبخند ببینید
عنوان