نگاهی به برنامه‌های طنز نوروزی تلویزیون / 5

خندوانه تم دار/ خنداندن به زور دکور!

بخش‌هایی مثل «جناب خان»، «تماس تلفنی خانم جندقی» یا برخی بازی های نیما شعبان نژاد (بایرام و...) که در دوره های قبل برنامه مورد استقبال مخاطب قرار گرفته اند...

نگاهی به برنامه‌های طنز نوروزی تلویزیون / 1

قندپهلو/ یک چای شیرین، ولی از دهن افتاده!

کیفیت پایین شعرها و شاعران که بارها در طول برنامه توسط ناصر فیض و شهرام شکیبا هم مطرح شد، در کنار به تکرار افتادن فرم مسابقه و از طرفی محدود کردن موضوع اشعار به کرونا از جمله دلایل اولیه این ضعف بود...